©  Foto:

Vandrerute: Vokslev Kultur- og Natursti

Få en oplevelse ved at tage en tur rundt om Binderup Å. Ruten er naturskøn med en spændende geologi omkring Vokslev kalkgrav og en lang historie ved Huul Mølle. Måske finder I rester fra en dinosaur?

Vokslev kalkgrav er som de fleste andre nordjyske kalkgrave udgravet, hvor naturens kræfter har blotlagt kalkundergrunden og frigjort den. I området omkring Vokslev har Binderup Å lige siden istiden skåret sig ned i en smal erosionsdal. Både kridttidens bløde skrivekridt og tertiærtidens hårde bryozokalk er at finde i området. Bryozokalken står synligt frem i et af de gamle klippebrud.

International betydning

Selve grænsen mellem kridttiden og den yngre tertiærtids aflejringer gør kalkgraven i Vokslev til noget specielt og placerer den blandt geologiske lokaliteter med international betydning. På toppen af skråningen langs Binderup Å ved stien ind mod Vokslev er der lavet en udgravning, hvor man kan se et 2-8 centimeter gråbrunt lerlag.

Dette grænselag er aflejret i havet for 65 millioner år siden. Et lignende lag findes overalt i verden, hvor grænselagene er bevarede. Undersøgelser viser, at alle disse lerlag indeholder sjældne grundstoffer og mineraler, der normalt ikke findes på jordens overflade, men derimod kendes fra nogle meteorer.

En videnskabelig teori

En videnskabelig teori lyder, at jorden for 65 millioner år siden blev ramt af et kolossalt meteor, der hvirvlede støv og jord op i atmosfæren. Solen formørkedes og halvdelen af alle dyr og planter uddøde pludseligt, herunder de kolossale dinosaurer. Livet i kridttiden var på landjorden helt domineret af dinosaurerne, mens pattedyrene var få og små.

Uden katastrofen havde pattedyrene - og dermed mennesket - måske ikke erobret jorden. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvad der skete ved denne begivenhed, men gådens løsning ligger måske gemt i det tynde lerlag. På verdensplan findes der kun omkring 350 lokaliteter og i Danmark 5-6 steder, hvor man kan se det blotlagte grænselag.

Huul Mølle

Huul Mølle er nævnt første gang i 1440 under navnet Gudtzgift Mølle – Guds gave. Den tilhørte da Viborg Domkapitel og havde et underfaldshjul der trak mølleværket. Senere skiftede møllen navn til Huul Mølle der formentlig henviser til hulvejen, som var adgangsvejen fra Nibe. I 1662 solgte Kronen dog møllen til St. Restrup.

Åen der løb gennem møllen har været bosted for et svirrende fiske- og insektliv. På de bedste strækninger af åen har insekter og ørreder haft fuldstændigt optimale forhold. Det fik lystfiskere tidligt øjnene op for, og gennem første halvdel af 1900-tallet valfartede ikke bare danske, men også svenske, britiske og amerikanske lystfiskere til åen, hvis fiskeri efter bækørred var på højde med de bedste vandløb i for eksempel England og USA.

Det fantastiske lystfiskeri fik desværre sin ende. Binderup Å var fra 1960’erne hårdt plaget af forurening fra byer, mejerier og dambrug.

På cykel fra Aalborg til Vokslev

For at komme til Vokslev fra Aalborg kan man vælge at tage turen ad Limfjordsruten (12) langs fjorden eller Bjergbaneruten fra Svenstrup. Begge ruter mødes ved Nibe, hvor man efterfølgende tager Vokslev-ruten (37) til Vokslev.

Det er muligt at finde ruten på friluftguiden, hvor cykelruterne kan findes på kortet. Der kan også købes et cykelkort med ruterne på det lokale turistkontor.

Læs mere om Vokslev kultur- og natursti.