©  Foto:

Legeplads - Kongeløkken II, Nr. Aaby

Legepladsen Kongeløkken II- Nr. Aaby

Legepladsen ligger overfor Kongeløkken nr. 25 - Nr. Aaby