©  Foto:

Grønning Kirke

Grønning kirke er en romansk kvaderstenskirke med apsis, kor og skib. I senmiddelalderen er tårnet og våbenhuset bygget til. Den oprindelige sydportal med fire frisøjler er bevaret, dog er sandstenssøjlen en ekonstruktion.

Tymponan prydes af et smukt løverelief. Nordportalen er næsten forsvundet, dens tymponan bruges som trædesten uden for våbenhuset.

Døbefonten er sammensat af tre stykker: Det øverste og nederste af granit, det mellemste af sandsten med fire stærkt fremspringende hoveder og tre små figurer. Fonten er noget skæmmet af en omhugning i 1800-tallet. Kummen blev derfor udskiftet i 1964. Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra omkring 1575.

Kirken er uden altertavle.

Alteret er i 1700-tallet arrangeret i en niche i skillerummet mod apsis. Nichen er udsmykket med bl.a. Jahve-navn med hebræiske bogstaver i stuk. På alteret står en vase, der forestiller en brændende urne, som hører sammen med alterudsmykningen. De to alterstager er fra 1724 og 1725 bærer Johan Parsbergs navn og våben. Den ene stage kan være ombyttet med en stage fra Lyby kirke. En marmortavle fra 1723 over Jens Maygaard, forvalter på Astrup, er opsat af hans herskab, godsejer, gehejmeråd Reventlow til Astrup og Eskjær:
"Alt hvad man om den gode Forvalter bør at sige
Som viser Klogskab og en Troskab uden Lige
Udi sit Herskabs Huus og Gods at forestaae
Kand denne brave Mand med Sandhed siges paa
Hans Herskab skønnede paa disse rare Dyder
Til en Taknemlighed hans Hvilested bepryder
Med denne Tavle som et ævigt Monument,
Og lader derved ske, hvad Manden har fortient"

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur