©  Foto:

Agger Tange i Nationalpark Thy

Agger Tange er den allersydligste spids og indgangen til Nationalpark Thy.

Tangens laguner og strandenge er helt anderledes end naturtyperne i resten af nationalparken. 

 

 

Omkring Agger Tange er der et rigt natur- og fugleliv. Her findes en stor koloni af hættemåger samt mindre bestande af stormmåger og havterner. Derudover findes gråand, krikand, pibeand og om efteråret især taffeland og hvinand.

Desuden raster her flokke af blishøns, knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner. Af rastende vadefugle skal først og fremmest nævnes hjejlen, viben, strandskaden, almindelig ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.

Hver dag året rundt kan man se rovfugle ved Agger Tange. Det er havørn, musvåge, spurvehøg og vandre-, jagt- og tårnfalk. Om vinteren er her også en sjælden gang fjeldvåge og blå kærhøg. Om sommeren kan du nyde synet af en rørhøg, som flyver hen over rørskoven i sin søgen efter føde.

Når man sejler med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte have mulighed for at iagttage den spættede sæl.

I Nationalpark Thys informationshus Svaneholmhus kan du se en udstilling om dyre- og plantelivet på Agger Tange. 

Fredningen af Agger Tange har til formål at forbedre forholdene for fuglene. Plejen, som forestås af Naturstyrelsen, består først og fremmest i græsning af strandengene, så de ikke gror til med tagrør, pil og havtorn.

Kvæget, der afgræsser tangen, udvikler en god kødkvalitet, som man kan stifte bekendtskab med ved slagteren i Vorupør.